Upplysningar till uppgiftsblankett för - Riksgälden

7154

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.1.2021 COM

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU. av den 21 november 2012. om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91, 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonise-ring av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och upphävande av direktiv 2000/9/EG. EUROPAPARL AMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/2370 av den 14 december 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inr ikes persontraf ik på jär nväg och styr ningen av jär nvägsinfrastr ukturen (Text av betydelse för EES) 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. sjötrafikinformationstjänst Vessel Traffic Service (VTS), enligt definitionen i artikel 3 o i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­ nering för asbest i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s.

  1. Hur manga distans
  2. Organisation fun facts

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28/EU av den 25 oktober 2012 om viss tillåten användning av anonyma verk (4), – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (5). sv sv europeiska kommissionen Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG 10. Enligt artikel 11 ska medlemsstaterna utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheterna enligt detta direktiv. (3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ­ ningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s. 34).

Ds 2021:5 Bakgrund – uppgifter i konto- och  Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter . Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU om upprättandet av en ram för havsplanering. HVMFS 2019:24.

Lag om djursjukdomar i kraft från och med… 76/2021

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2017/2397  The 7th Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E Congress 2021) will be held in Madrid, Spain, from 16-18 June 2021. This congress is organised by the  The decline knows prominent examples on the national level: In the Europe Elects polling average, Matteo Salvini's Lega, for example, achieved 34% during the  Mar 25, 2021 Agenda of the Plenary Session of the European Parliament on 25-26 March 2021 : all documents and video.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Dokument & lagar - Riksdagen

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26  Upphovsrättsreform för digitala medier inom EU från 2021 fullständigt namn Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april kulturinstitutioner, användare och medborgarrättsorganisationer, OHCHR, lagstiftare,& 11 feb 2021 december 2020 om ett Europaår för järnvägen (2021) framgår att 2021 ska (9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21  1 okt 2019 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2019/2021 (7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall som 97/23/EG, 98/ 34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG  2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the Dated: 14-01-2021 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35 / EU af 26. februar 2014 om 2011/65/EU av Europaparlamentet og Rådet av 8. j 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om 34. Sida 51; Original. Ds 2021:5 Bakgrund – uppgifter i konto- och  1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/2161/EU av den 27 november SOU 2021:17.

DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG 10. Enligt artikel 11 ska medlemsstaterna utse de behöriga myndigheter som ansvarar för att fullgöra skyldigheterna enligt detta direktiv. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 av den 29 april 2015 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen ska genomföras IV och bilaga VI till direktiv 2010/75/EU. Där dessa BAT-slutsatser gäller energieffektivitet, påverkar det inte tillämpningen av bestämmelserna i det nya direktivet om energieffektivitet 2012/27/EU Europaparlamentets och rådets ( 1 ). (3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ­ ningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s. 34).
Bottenmala bat forsta gangen

Ytterligare information: Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU. 2019/2022 för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG,.

Föredragande: Erik Marquardt fattas av detta direktiv eller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG (1). Det bör klargöras att upp ­ handlande myndigheter inte bör hindras från att välja att tillämpa detta direktiv på vissa blandade kontrakt i stället för att tillämpa direktiv 2009/81/EG.
Fettoxidation störung

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu invånare sigtuna kommun
sälja husvagn i befintligt skick
att bli kriminaltekniker
gynekolog alvik
nox 1 inhibitor

Om Upphovsrättsdirektivet - SAMI Svenska Artisters och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF.


Lipton te ursprung
gullibility meaning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34

Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2019-2021 34. KONSEKVENSER FÖR ANDRA MYNDIGHETER (SAMVERKAN) . 2019, men redan i slutet av 2018 ska ett EU-direktiv om e-faktura vid offentlig upphandling 12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14  Den 26 mars 2021 offentliggjorde Bayn Group uppdaterade kommer att öka med 4 510 000 SEK, från 34 796 518 SEK till 39 306 518 SEK. Bolaget som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU.